Schenkingen en legaten

Uw schenking aan Molen Victoria  maakt een belangrijk verschil. Graag maken wij gebruik van uw steun , voor de financiering van de nog ontbrekende kap en wieken van de molen, of voor de restauratie van de loods. 

Hieronder vindt u informatie over diverse vormen van financiële steun en opties voor belastingaftrek.

Eenmalige schenking

Het bedrag dat u wilt schenken kunt u overmaken naar NL 78RABO0131969188 ten name van Stichting Molen Victoria te Oosteind

De mate waarin uw schenking belastingaftrek oplevert, is afhankelijk van het belastbaar inkomen. Raadpleeg voor de meest recente belastingregelgeving hieromtrent:

Klik op link: Belastingsdienst

Periodieke schenking

Uw belastingvoordeel is het grootst wanneer een schenking wordt verdeeld over tenminste vijf kalenderjaren. Deze periodieke schenking krijgt dan de vorm van een lijfrente die wordt vastgelegd in een notariële akte. Gedurende vijf jaar achtereen dient minimaal eenmaal per jaar een vast bedrag te worden geschonken. 

Wij adviseren ook hier de meest recente belastingregelgeving te raadplegen, via bovengenoemde link.

Vanaf een periodieke bijdrage van € 1.000 per jaar neemt Molen Victoria de notariskosten voor haar rekening. 

Nalaten

Met een schenking kunt u tijdens uw leven het waardevolle werk van Molen Victoria steunen. Door middel van een legaat of erfstelling, steunt u  Molen Victoria met een blijvend geschenk. Volgende generaties bouwen dan voort op het werk, dat u mede mogelijk hebt gemaakt.

U wilt uw bezittingen wellicht nalaten aan familieleden, andere dierbaren en goede doelen. Een van die goede doelen kan Stichting Molen Victoria zijn.

U kunt Molen Victoria op twee manieren in uw testament opnemen; in de vorm van een legaat of door een erfstelling.

a) Legaten

Wanneer u een vooraf vastgesteld bedrag in uw testament wilt opnemen, kunt u Molen Victoria een legaat toewijzen. De Stichting Molen Victoria is vrijgesteld van schenkingsrecht en successierecht, waardoor u er zeker van bent dat uw gift daar terecht komt waar u wilt.

b) Erfstelling

U kunt ook Molen Victoria benoemen als erfgenaam voor een deel van de erfenis. 

Een erfgenaam is een persoon of organisatie, die de rechten en plichten van de overledene overneemt. 

Als u Molen Victoria tot (mede)erfgenaam benoemt dan wordt Molen Victoria – samen met eventuele andere erfgenamen – verantwoordelijk voor uw nalatenschap.

U kunt zelf aangeven welk percentage van uw nalatenschap u aan Molen Victoria wilt geven; dit wordt dan vastgelegd in het testament

Notaris

Een testament laat u opmaken door een notaris. Hieraan zijn kosten verbonden. Een eerste, oriënterend gesprek bij de notaris is echter vaak kosteloos.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot onze penningmeester Rob Pöiesz. (tel nr 06-53600813).

 Of contact opnemen met onze secretaris Arnold Emmen (tel. 0162- 470892of via email info@molenvictoria.nl

 Correspondentie-adres van de Stichting is: Looijerijstraat 40, 4909 BC Oosteind